Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Hantering av klagomål Ett omfattande system är en viktig del av ett företags säkerhet och kvalitet system och ger ett viktigt mått på produktkvalitet och identifiera möjligheter till ständiga förbättringar.
5,623
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
BRC vill uttrycka sin tacksamhet för den värdefulla tillförseln och hjälpen från alla de personer och företag som har bidragit till att ta fram och granska denna vägledning.
62
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Ett ändamålsenligt system för hantering av klagomål är en nödvändig komponent i ett företags säkerhets- och kvalitetssystem, då det ger ett viktigtmått på produktkvalitet och identifierar möjligheter för ständig förbättring. Denna vägledning ger underlag för ett effektivt system för hantering...
141
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Mottagarna av en produkt utgör den viktigaste källan till information om produkters prestanda. Klagomål är en källa för återkoppling från kundernas förväntningar. Ett system utformat för att effektivt ta hand om klagomål tillåter företaget att lösa problem och vända en otillfredsställd kund till en...
155
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Ett klagomål inträffar när en kund har varit tillräckligt otillfredsställd för att agera (vanligtvis i skriftlig form) och kontakta företaget. Bästa sättet vore att säkerställa att system finns för kunder att enkelt kunna kontakta företaget och ge kommentarer – dessa kan såväl vara positiva som negativa. Detta ger...
285
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Alla klagomål måste tas in och loggas, för att säkerställa att rätt information, tillräckligt detaljerad, fås snabbt nog för att starta en undersökning för att påbörja lämpliga korrigerande åtgärder. Ett standardformulär för klagomål, utformat för att ge återkoppling...
296
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Ett bra kommunikationssystem behöver finnas för att säkerställa att klagomål behandlas effektivt. Det måste finnas kännedom om att kundklagomål har potential att eskalera till ett tillbakadragande av produkt eller återkallandesituationer. Därför bör klagomål behandlas på ett sådant sätt att värdet av...
277
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Tillräckliga ansträngningar bör göras för att undersöka alla relevanta omständigheter och information som rör klagomålet. Nivån på utredningen bör vara proportionerlig mot allvarlighetsgraden, som påverkas av hur frekvent händelserna är, såväl som allvarligheten av ett individuellt...
545
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Allvarlighetsgraden och potentiella konsekvenser av ett klagomål måste bedömas så snart man får detaljerad information om klagomålet. Finns det potential för eskalering till tillbakadragande och återkallande av produkten?Här följer vägledning för hantering av särskilt viktiga frågor/problem.
800
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Klagomål bör alltid hanteras på ett rättvist och fördomsfritt sätt och behandlas med lämplig konfidentialitet.Säkerställ att en likartad och konsekvent behandling sker i linje med företagets policy.
391
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
För enkel analys och trender som möjliggör inriktning på områden för korrigerande åtgärd och fortsatt förbättring, behöver klagomålet kategoriseras.Kategorisering beror på produkt och industrisektor. Samarbetemed kunder för att säkerställa att kategorisering är jämförbarmed information och skickade...
122
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Trendanalyser kan att hjälpa till att identifiera systematiska och återkommande problem. Trender fokuserar på undersökningar och hjälper till att identifiera lämpliga korrigerande åtgärder för att eliminera underliggande orsaker för klagomålen.
417
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Relevant ochmeningsfull dokumentation är viktig.Det ger historiska bevis för hur produktionsprocessen har fungerat när problem uppdagas där ett företag kan behöva undersökas som en följd av ett klagomål från en konsument.
155
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
Målsättningenmed klagomålsutredningen är att identifiera huvudorsaken till problemet så att effektiva korrigerande åtgärder kan sättas in för att förhindra återkomst ochminska antalet klagomål. Analys och övervakning av trender över en tidsperiod kan bekräfta huruvida huvudorsaken har identifierats korrekt och...
684
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Swedish)
En serie av globalt erkända certifieringsstandarder för tillverkare och för lagrings- och distributionsföretag.
212