Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Kompleksowy system obsługi reklamacji jestistotnym elementem systemu bezpieczeństwa i jakości firmy , zapewniając kluczową miarą jakości produktu oraz identyfikacji możliwości ciągłego doskonalenia.
5,627
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
BRC wyraża podziękowanie: Pani Magdalenie Ledwoń, Moody International Polska Sp. z o.o. oraz ISOQAR CEE Sp. z o.o.za pomoc w przygotowaniu tłumaczenia.
448
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
BRC pragnie podziękować za nieoceniony wkład i zaangażowanie wielu osób, które przyczyniły się do powstania i przeglądu tych wytycznych.
44
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Wszechstronny system postępowania z reklamacjami stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa i zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając kluczowych miar jakości wyrobu i identyfikacji możliwości ciągłego doskonalenia. Niniejsze wytyczne promują najlepsze praktyki dla skutecznego funkcjonowania systemu postępowania z...
123
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Miejsce na rynku, na którym umieszczany jest wyrób jest najbardziej wrażliwym źródłem informacji o zachowaniu się produktu. Reklamacje są jednym ze źródeł pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej oczekiwań klienta a system zaprojektowany w celu skutecznego postępowania z nimi pozwala...
150
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Reklamacja ma miejsce, kiedy klient jest wystarczająco niezadowolony, aby podjąć działanie (zwykle w formie pisemnej) i skontaktować się z firmą. Najlepszą praktyką byłoby zapewnienie, że ustanowione są systemy ułatwiające klientowi kontakt z firmą z możliwością komentarza –...
308
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Wszystkie reklamacje powinny być wychwytywane i rejestrowane w celu zapewnienia, że właściwa i dostatecznie szczegółowa informacja została niezwłocznie otrzymywana w celu badania i podjęcia stosownych działań korygujących. Standardowy formularz przeznaczony do stosowania we wszystkich możliwych sposobach...
301
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Skuteczny system komunikacji powinien być ustanowiony w celu zapewnienia, że postępowanie z reklamacjami jest właściwe. Należy uznać, że reklamacje klienta mają zdolność eskalacji w kierunku zmierzającym do wycofania lub zwrotu produktu i tym samym powinno się z nimi postępować w taki sposób, by...
284
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Umiarkowany wysiłek powinien być podjęty w celu zbadania wszystkich istotnych okoliczności oraz informacji otaczających reklamację. Poziom badania powinien być współmierny do poziomu surowości, na który ma wpływ częstotliwość występowania, tak samo jak powaga indywidualnej reklamacji.
557
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Postępowanie z reklamacjami powinno być zawsze prowadzone w sposób uczciwy, bezstronny i traktowane ze stosowną poufnością. Należy zapewnić równe i spójne postępowanie w zgodzie z przyjętą polityką przedsiębiorstwa.
386
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
W celu ułatwienia analizy i określania trendów umożliwiających wycelowanie w obszary dla działań korygujących oraz ciągłego doskonalenia, reklamacje powinny być kategoryzowane. Kategoryzacja będzie zależała od produktu i sektora produkcji. Należy współpracować z klientem w celu...
128
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Wykonanie analizy trendów będzie pomocne w identyfikacji systematycznych i powtarzających się problemów. Trendy będą skupiały badania i będą pomagały w identyfikacji stosownych działań korygujących w celu wyeliminowania leżących w nich głębszych przyczyn reklamacji.
458
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Właściwa i zrozumiała dokumentacja jest bardzo ważna; dostarcza dowodów na temat historii procesu produkcji, w przypadku gdy przedsiębiorstwo może być przedmiotem kontroli w wyniku reklamacji klienta.
158
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Załącznik 1 Proponowane kategorie reklamacji dla żywności
645
Best Practice Guide - Complaint Handling Issue 2 (Polish)
Seria globalnie uznanych norm certyfikacyjnych dla producentów, firm magazynujących i dystrybutorów.
199